POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie https://ogrodniczybiecz.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”) i określa rodzaj, zakres, cele przetwarzania danych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych ze Sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. Pani Edyta Żyrkowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Edyta Żyrkowska OgrodniczyBiecz pod adresem: 38-340 Korczyna 230/1, gmina Biecz, NIP: 9930350124, REGON 524158801, tel. kontaktowy +48 533 596 608 w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00, w soboty w godz.: 10:00-14:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: sklep@ogrodniczybiecz.pl; (zwany dalej także jako „Administrator”).

3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub zamieszczając opinię o Produkcie, i/lub kontaktując się z Administratorem (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego), i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera, czy też korzystając z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną - przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania stron Sklepu internetowego).

4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1. złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.2. rejestracja Konta – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji (imię i nazwisko, adres email) wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży przez Administratora jako sprzedającego, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z posiadania Konta. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację Konta, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.3. kontakt Użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego;

4.4. korzystanie z usługi przypomnienia Hasła do Konta - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu przypomnienia drogą mailową Użytkownikowi Hasła do Konta, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.5. korzystanie z usługi dodania opinii o Produkcie – Użytkownik wysyłając do akceptacji Administratora opinię o Produkcie podaje swoje imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu zamieszczenia na Stronie Produktu subiektywnej wyrażonej przez Użytkownika opinii o Produkcie wraz z oceną w pięciogwiazdkowej skali ocen, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Na Stronie Produktu przy opinii jest ujawniane imię Użytkownika. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, tj. przez okres zamieszczenia opinii na Stronie Produktu. Po wykonaniu umowy, Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.6. subskrypcja newslettera - Użytkownik, który chce otrzymywać od Administratora mailowe informacje reklamowe Produktów będących w ofercie Sklepu internetowego musi podczas składania Zamówienia, lub podać adres email w Sklepie internetowym bezpośrednio po zakończeniu Zamówienia albo wpisać go w miejscy wskazanym w Sklepie internetowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać mailowo informacje. Dane przekazane podczas zapisu do otrzymywania informacji wykorzystywane są jedynie w celu przesyłania Użytkownikowi takich informacji, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas funkcjonowania wysyłki mailowej newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja możliwa jest albo poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wysłanej mailowej informacji reklamowej, albo poprzez kontakt z Administratorem wysyłając maila z cofnięciem zgody na adres: sklep@ogrodniczybiecz.pl Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do całkowitego usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie mailowo informacji reklamowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie Administratora;

4.7. analiza i statystyka danych Sklepu internetowego – dane osobowe Użytkownika zgromadzone w logach systemowych Sklepu internetowego np. podczas dodawania Produktów do ulubionych, czy porównywania Produktów wykorzystywane są przez Administratora w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników Sklepu internetowego, aby poprawić funkcjonalności Sklepu internetowego i obsługę techniczno-administracyjną Sklepu internetowego, co stanowi uzasadniony interes Administratora, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6. ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

5. Administrator informuje, że Użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15. – 21. Rozporządzenia RODO.

7. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce i regulaminie Sklepu internetowego (np. firmie obsługującej płatności elektroniczne, dostawcom Zamówień, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera, na którym znajduje się Sklep internetowy), chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania, Inspekcji Handlowej).

8. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych - Sklep internetowy ma włączone szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

9. Witryna Sklepu internetowego może także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest), Użytkownik może być także przekierowany do Sklepu internetowego z innych stron www, np. za pośrednictwem piksela śledzącego z serwisu społecznościowego Facebook, zatem Administrator nie może ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

10. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania danej Strony Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane w Sklepie internetowym wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ mogą być stosowane służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. zapamiętanie zawartości koszyka, zapamiętanie Loginu, ;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie internetowym, a tym samym pomagają usprawniać jego działanie;

c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika;

d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.

12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

13. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym cofnąć zgodę na ich używanie, zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

14. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na używanie plików „cookies” w wersji minimalnej spowoduje niepoprawne wyświetlanie zawartości podstron Sklepu internetowego. Brak zgody Użytkownika na używanie pozostałych plików „cookies” może ograniczyć niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym. Użytkownik może zezwolić tylko na używanie wybranych plików „cookies”.

15. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez m.in. Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), w tym może używać narzędzia Google Analytics 4 – szczegółowe informacje na temat tego narzędzia dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl&ref_topic=9143232. Żadne dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do operatora tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych ze Sklepu internetowego przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz pod linkiem https://policies.google.com/technologies/cookies

16. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad składania Zamówień w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

17.W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest o kontakt z Administratorem. Użytkownik proszony jest także o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego mailowo: sklep@ogrodniczybiecz.pl lub telefonicznie pod nr +48 533 596 608 w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00, w soboty w godzinach 10:00-14:00.

Korczyna, dnia 17 listopada 2023 roku